หน้าแรก >> เกี่ยวกับหน่วยงาน >> ความเป็นมาและพัฒนาการ

 ความเป็นมาและพัฒนาการ

  08 ตุลาคม 2561 โดย Administrator

ความเป็นมาและพัฒนาการ

 

      สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงาน ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน เริ่มแรกเป็นส่วนหนึ่งของงานประกันคุณภาพ ที่มหาวิทยาลัยมอบให้ ผศ.กมล รักสวน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป รับผิดชอบร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ ภายหลังจึงริเริ่มดำเนินการจัดตั้งอย่างเป็นทางการโดยใช้ชื่อว่า “หน่วยตรวจสอบภายใน” เมื่อปีงบประมาณ 2546 ต่อมาในปี พ.ศ.2557 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้มีมติให้เปลี่ยนเป็น “สำนักงานตรวจสอบภายใน” โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2557 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2557

      สำนักงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน ให้คำแนะนำ/ปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยให้มีการใช้ทรัพยากร/ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ-ประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่า อีกทั้งเป็นเครื่องมือของผู้บริหารที่สร้างความเชื่อมั่นการปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

สำนักงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบแบ่งได้เป็น 7 ประเภทดังนี้

        1. การตรวจสอบงบการเงิน-บัญชี พัสดุและงบประมาณ (Financial Statement Audit)
        2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบกฎหมาย (Compliance Audit)
        3. การตรวจสอบผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ (Performance Audit)
        4. การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit)
        5. การตรวจสอบการบริหารจัดการ (Management Audit)
        6. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)
        7. การบริการให้คำปรึกษา (Consulting)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
4
 เมื่อวาน 
81
 เดือนนี้ 
872
 เดือนที่ผ่านมา 
699
 ปีนี้ 
872
 ปีที่ผ่านมา 
12,917
   ทั้งหมด 
34,849
 เริ่มบันทึกวันที่ 20/09/2561