โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างการบริหารงานสำนักตรวจสอบภายใน

 

หมายเหตุ : * งานตรวจสอบภายใน เป็นวิชาชีพที่ใช้ทักษะความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญในการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งต้องใช้ประสบการณ์ที่หลากหลาย ซึ่งควรได้รับเงินตำแหน่งทางวิชาชีพและได้รับโอกาสก้าวหน้าเหมือนกับสายงานวิชาชีพอื่นๆ