ข่าวสาร

หน้าแรก » ข่าวสาร

ค้นหา :  
 

สำนักงานตรวจสอบภายในพร้อมด้วยบุคลากร ได้มอบของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2560 ให้กับนายถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

30/1/2560

สำนักงานตรวจสอบภายในพร้อมด้วยบุคลากร ได้มอบของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2560 ให้กับท่าน รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย

30/1/2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายประจำปี 2559

1/8/2559

ดำเนินโครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ตามแผนงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

1/8/2559

สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการโครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

27/7/2559

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น. ต้อนรับการศึกษาดูงาน ของคณะหน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

29/7/2559ทั้งหมด 6 รายการ 1