ความเป็นมาและพัฒนาการ

 

สำนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย เป็นสำนักงาน ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน เริ่มแรกเป็นส่วนหนึ่งของงานประกันคุณภาพ ที่มหาวิทยาลัยมอบให้ ผศ.กมล รักสวน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป รับผิดชอบร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ ภายหลังจึงริเริ่มดำเนินการจัดตั้งอย่างเป็นทางการโดยใช้ชื่อว่า สำนักงานตรวจสอบภายใน เมื่อปีงบประมาณ 2546 ได้รับงบประมาณครั้งแรก เพื่อดำเนินงาน จำนวน 8,000 บาท พร้อมครุภัณฑ์จำนวนหนึ่ง ประกอบด้วย 1.โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 3 ชุด 2. ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน จำนวน 2 ชุด

เมื่อปี พ.ศ.2547 ได้โอนภารงานตรวจสอบภายใน ให้กับ ผศ.เสาวนีย์ ใจรักษ์ ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานด้านวิชาการ โดยให้ไปรวมกับงานประกันคุณภาพการศึกษา และปลายปี 2547 ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัย ได้แยกส่วนงานนี้เป็นสำนักงานอิสระ โดยใช้ชื่อว่า สำนักตรวจสอบภายใน เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ พ.ศ.2519 และเพื่อเป็นการรองรับการเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา ๔ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547

        1. ผศ.มนตรี ศิริจันทร์ชื่น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
        2. นายดุษฎี สารประดิษฐ ข้าราชการพลเรือน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน
        3. นางสาวอัมพวา รินสินจ้อย พนักงานมหาวิทยาลัย (ท.3) ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน
        4. นายประชา ทองนา พนักงานมหาวิทยาลัย (ท.3) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
        5. นางสาวจันทนา พรหมเสน พนักงานมหาวิทยาลัย (ท.3) ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน
        6. นายสุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (ท.3) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นส่วนราชการและมีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 เพื่อให้การบริหาร-จัดการเป็นไปตามแนวนโยบายรัฐ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)) ตลอดถึงการสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากร และทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี (Good Governance) ให้มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (Transparency) เพื่อป้องกันการประพฤติมิชอบหรือทุจริต และลดความเสี่ยง

สำนักตรวจสอบภายในเป็นสำนักงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในกลาง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อตรวจสอบ สอบทาน ให้คำแนะนำ ปรึกษาในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทำหน้าที่ตามเป้าหมายที่กำหนด รวมถึงเป็นเครื่องมือของผู้บริหารที่สร้างความเชื่อมั่นการปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากร และทรัพย์สินของทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ-ประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่าตามขอบเขตแนวการตรวจสอบดังนี้

        1. การตรวจสอบงบการเงิน-บัญชี พัสดุและงบประมาณ (Financial Statement Audit)
        2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบกฎหมาย (Compliance Audit)
        3. การตรวจสอบผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ (Performance Audit)
        4. การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit)
        5. การตรวจสอบการบริหารจัดการ (Management Audit)
        6. การควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง (Self-Assessment Control and Risk)
        7. การบริการให้คำปรึกษา (Consulting)
        8. การตรวจสอบพิเศษ และนโยบาย